เพื่อการลงทะเบียนรถยนต์รวมทั้งชำระภาษีรถยนต์ประจำปีที่กรมการขนส่งทางบก

ประกันรถยนต์นั้นสามารถแบ่งออกมาได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆได้แก่ประกันรถยนต์ภาคบังคับและประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยประกันรถยนต์ภาคบังคับนั้นคือประกันรถยนต์ที่เจ้าของรถทุกคนทุกคันจะต้องจัดทำในกรณีไม่มีการจัดทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจให้กับรถในความครอบครองของท่านเอง เพื่อการลงทะเบียนรถยนต์รวมทั้งชำระภาษีรถยนต์ประจำปีที่กรมการขนส่งทางบก เรื่องความคุ้มครองนั้นให้ความคุ้มครองพื้นฐานและให้ความสำคัญกับชีวิต ร่างกายและอนามัยต่างๆของผู้ที่ได้รับความเสียหายทุกคนในเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น สำหรับวงเงินชดเชยค่าความเสียหายสูงสุดนั้นก็เป็นไปตามที่ประกาศไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.๒๕๓๕ (มาตรา ๒๐ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยเมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้ประสบภัย ความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง)

การประกันรถยนต์มีความสำคัญที่เกี่ยวเนื่องโดยบทกฎหมายตั้งแต่เมื่อมีการร่าง ตรา และประกาศบังคับใช้งานพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งมีการกำหนดข้อบังคับให้ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของรถทุกคนทุกคันนั้นจะต้องมีการจัดทำประกันรถยนต์หรือประกันภัยรถประเภทอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยจากการใช้งานรถประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยก็จะได้รับเงินชดเชยค่าความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งทรัพย์สินต่างๆที่เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์เดียวกันนั้นก็จะได้รับเงินชดเชยความเสียหายได้เช่นกัน (ขึ้นอยู่กับประกันรถยนต์ประเภทที่จัดทำไว้ให้กับรถคันที่เกิดความเสียหายหรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายด้วย) ทำให้การจัดทำประกันรถยนต์หรือประกันภัยรถชนิดอื่นๆนั้นสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากประสบภัย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวรถหรือตัวบุคคลอื่นๆลงได้ส่วนหนึ่งหรือในบางกรณีก็สามารถครอบคลุมมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดก็เป็นได้ ขึ้นอยู่กับว่ากรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านเลือกจัดทำให้กับรถของท่านนั้นให้ความคุ้มครองในเงื่อนไขใดบ้าง มีวงเงินชดเชยความเสียหายในแต่กรณีสูงสุดเป็นจำนวนเงินเท่าไร มีเงื่อนไขในการเบิกจ่ายหรือจัดการชดเชยมูลค่าความเสียหายต่างๆให้ผู้เสียหายอย่างไรบ้าง กรมธรรม์ประกันภัยประเภทเดียวกันนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีรายละเอียดอย่างเดียวกัน ยิ่งกรมธรรม์ประกันภัยใดให้ความคุ้มครองที่กว้างขวาง ครอบคลุมความเสียหายหลายๆกรณีทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่างๆที่เกิดความเสียหายขึ้น จำนวนเงินค่าเบี้ยประกันที่ท่านจะต้องจ่ายเพื่อรับความคุ้มครองตามรายละเอียดที่มีการระบุไว้ในสัญญาการประกันรถยนต์ก็จะเพิ่มสูงขึ้น

ความนิยมเดินทางไปต่างประเทศของคนไทยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

20

นักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 78 เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ถือเป็นสัดส่วนที่สูงซึ่งเป็นผลมาจากเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งยังเป็นช่วงปิดเทอม และมีวันหยุดยาวหลายช่วงในเดือนพฤษภาคมอย่างไรก็ตาม บรรยากาศการท่องเที่ยวโดยรวม ไม่คึกคักเท่าที่ควร สภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาและ ปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทย ลดค่าใช้จ่ายในการเที่ยวแต่ละครั้งลงและท่องเที่ยวน้อยลง บวกกับมีการประกาศเคอร์ฟิวทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนยกเลิก และเลื่อนการเดินทางอย่างไม่มีกำหนด โดยเฉพาะ กลุ่มประชุมและสัมมนา ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เข้ามาบริหารประเทศและยกเลิกเคอร์ฟิว คนไทยจึงมั่นใจในเศรษฐกิจและการเมืองมากขึ้น ประกอบกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดา และเทศกาล เที่ยวเมืองไทย ส่งผลให้การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายนที่ปรับตัวสูงสุดในรอบ 5 เดือน

ไตรมาสที่ 3 นักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 41 มีแผนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา และวันแม่ ซึ่งมีการเพิ่มวันหยุดเป็น 4 วัน จุดหมายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ภาคกลาง รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันตก นอกจากนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูการท่องเที่ยว อาทิ การบินไทยเตรียมจัดโปรโมชั่นรายสัปดาห์ ตั้งแต่เดือน สิงหาคมเป็นต้นไป เช่น แคมเปญสิงหาพาแม่เที่ยว ซึ่งสอดรับกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และอาจจะช่วยกระตุ้น การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในภาวะที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวได้

อย่างไรก็ตาม ความนิยมเดินทางไปต่างประเทศของคนไทยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยยอดจองการเดินทางท่องเที่ยว ในช่วงวันเข้าพรรษาและ วันแม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดมหกรรม ‘Thailand Happiness : Street Festival’ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2557 บริเวณถนนพระรามที่ 1 ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนจนถึงสี่แยกราชประสงค์ เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวและเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลาย ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ยังกำหนดจัด FAM Trip ‘Thailand Best Friends Forever’ นำสื่อมวลชน บริษัทนำเที่ยว บล็อกเกอร์ Celebrity และ Friend of Thailand จำนวนไม่ต่ำกว่า 800 ราย จากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยและเข้าร่วมงาน ‘Thailand Happiness : Street Festival’ เพื่อสัมผัสสถานการณ์จริงในประเทศไทย ว่ายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยคลายความกังวลของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกล่มุ ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก รวมถึงตลาดที่มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวก ต่อการท่องเที่ยวมากขึ้น

‘สเปน’ ขึ้นแท่นประเทศที่การท่องเที่ยวแข็งแกร่งที่สุดในโลก

ประเทศไทยของเราถือว่าเป็นประเทศสวรรค์ของนักท่องเที่ยวประเทศนึงของโลกนะ สังเกตได้จากปีๆนึงมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลมาเที่ยวที่ประเทศไทยของเราอย่างมากมาย ซึ่งจากการจัดอันดับจาก เวิร์ลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม หรือ WEF ก็มีประเทศไทยของเราติดอันดับโลกอีกแล้ว

เวิร์ลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม หรือ WEF ออกรายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่ว โลก โดยจัดอันดับให้ ‘สเปน’ เป็นประเทศที่ภาคการท่องเที่ยวมีความสามารถในการแข่งขันมากที่สุดในโลกประจำ ปี 2558 จากประเทศทั้งหมด 141 ประเทศ เพราะจุดแข็งด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น โครงสร้างพื้นฐานในประเทศมีความพร้อม การปรับตัวให้เข้ากับนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล และการใช้สื่อออนไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ส่วนอันดับ 2 – 8 ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และอิตาลี

ส่วน ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีภาคการท่องเที่ยวแข็งแกร่งที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ในอันดับ 9 , สิงคโปร์ในอันดับที่ 11 ตามมาด้วยฮ่องกง จีน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขณะที่ประเทศไทยติดมาในอันดับที่ 35 โดยมีจุดแข็งด้านทรัพยากรมนุษย์ในตลาดแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่ถูก และการเดินทางทางอากาศที่สะดวกสบาย

รายงาน ของ WEF ยังระบุด้วยว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีบทบาทสำคัญในตลาดการท่องเที่ยวทั่วโลกมากขึ้น เรื่อยๆ มีด้วยกัน 3 กลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวจีน นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากประเทศตะวันตก และนักท่องเที่ยววัยรุ่น

จับตาอนาคต อุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวพม่า

นับตั้งแต่พม่าเปิดประเทศและอานิสงส์ของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจพม่าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในพม่ามากขึ้น ในบรรดาธุรกิจที่มีศักยภาพการลงทุนในพม่า ธุรกิจท่องเที่ยวนับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าพม่า ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากเอเชีย ได้แก่ จีน ไทย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ซึ่งมีประมาณร้อยละ 66.4 โดยผ่านด่านที่เมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่างย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และพุกาม มีระยะเวลาเฉลี่ยของการเข้าพักคือ 11 วันและมีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ทั้งนี้ไม่รวมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ข้ามชายแดนการที่พม่าปิดประเทศมานาน ส่งผลให้พม่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่น ในเรื่องการมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมในเชิงพุทธศาสนา ปัจจัยบวกที่สนับสนุนความน่าลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพม่านั้น มีหลายประการ เป็นต้นว่า รัฐบาลพม่ามีนโยบายเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว อาทิ การสนับสนุนแพ็คเกจทัวร์ในหลายเมืองของประเทศในราคาประหยัดการให้บริการขอวีซ่าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต(E-Visa) การเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่การเปิดสายการบินและเส้นทางบินใหม่

รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวให้ได้ร้อยละ 7 ต่อปี ดังนั้นจึงเร่งการพัฒนาบุคลากร สถานที่ท่องเที่ยว ระบบคมนาคมขนส่ง และการโรงแรมเมืองที่น่าลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลสาปอินเล สามเหลี่ยมทองคำ เมาะละแหม่งเมืองตากอากาศชายทะเล เกาะสองแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และส่งเสริมสุขภาพ เมืองตานต่วยที่มีหาดงาปาลีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ เมืองพีนอูหวิ่นเมืองตากอากาศในอดีตของชาวอังกฤษ มีสภาพอากาศที่ดีคล้ายยุโรป

จากจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของพม่ามีแนวโน้มที่สดใสและนับว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจของธุรกิจท่องเที่ยวไทยและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ที่จะไปลงทุนในพม่าในช่วงเวลาภายใน 3 ปีนี้แม้โอกาสทางธุรกิจในพม่ายังมีอยู่มาก แต่ปัจจุบันยังมีข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนน้อย ต้นทุนในการลงทุนที่สูง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจยังไม่มี อย่างไรก็ตาม ในอีก 3 ปีข้างหน้าทุกอย่างจะค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดี หากไม่เข้าไปลงทุนในช่วงเวลานี้ ต่อไปอาจจะต้องเจอคู่แข่งที่น่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยจำนวนมากให้ความสำคัญธุรกิจในรูปแบบการตลาดออนไลน์

19

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีการขยายตัวอย่างมาก โดยในปี พ.ศ. 2554 มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ประเทศไทยจำนวน 19,230,470 คน (เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 20.67) โดยเป็นนักท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคอาเซียนประมาณ 5.7 ล้านคน (เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 24.42) และจากการจัดอันดับความสามารถด้านการแข่งขันและการท่องเที่ยวของ World Economic Forum (WEF) ปี 2554 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 41 จาก 139 ประเทศทั่วโลก และอันดับ 10 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนั้นประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีการจัดประชุมนานาชาติด้านการท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคอาเซียนรองจากประเทศสิงค์โปร์และมาเลเซีย ตามลำดับ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากสินค้าท่องเที่ยวของไทยมีความโดดเด่น ทั้งในด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม มาตรฐานในระดับสากลของโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เอกลักษณ์ทางด้านอาหารและการให้บริการ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยกลายเป็นหนึ่งในรายการที่คู่เจรจาของไทยให้ความสนใจ

การสำรวจสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2554 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 60,023 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.6 ของมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยรวมทั้งประเทศ ซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ประกอบกับปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจโลก เพราะคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 1 ใน 3 ของภาคค้าบริการรวมของโลก และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่างๆมากมาย โดยเฉพาะการสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้กับประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล รวมถึงช่วยเพิ่มการจ้างงาน นอกจากนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังได้รับ การจัดอันดับให้อยู่ในระดับต้นๆ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะผลักดันส่งเสริมธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มี ความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในต่างประเทศได้

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยจำนวนมากให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบการตลาดออนไลน์ โดยมีจำนวนมากถึงร้อยละ 81 ของผู้ประกอบการทั้งหมด เนื่องจากเล็งเห็นว่าการทำธุรกิจในรูปแบบดังกล่าวนั้นเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและบริการ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเมื่อมีการเปิดเสรีทางการบริการด้านการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามการเปิดเสรีการบริการด้านการท่องเที่ยวของ AEC นั้นอาจจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยจะประสบปัญหาเกี่ยวกับแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น แต่ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้อาเซียนก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ขององค์การท่องเที่ยวโลก และยังเป็นแรงดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้ภาคการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น